HR logo HR digitální vydání

Hvězdářská ročenka 2011 - digitální edice

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou již 87. ročník Hvězdářské ročenky, tentokráte na rok 2011. Letošní vydání provází řada změn, a to jak ve složení autorského kolektivu a redakčního kruhu, tak i, a to především, ve formě celé ročenky.

Je namístě zde poděkovat dlouholetému hlavnímu autoru ročenky, Ing. Pavlu Příhodovi, který se na jejím vydávání autorsky i redakčně podílel neuvěřitelných 30 let. Zůstalo za ním obrovské množství práce, dokumentované přes půl metru dlouhou řadou ročenek, vyskládaných na poličkách knihoven amatérských i profesionálních astronomů.

Změna formy ročenky byla vedena zejména snahou o její maximální přehlednost a zároveň o poskytnutí co největšího množství údajů, vyhledatelných v pokud možno komfortním prostředí. Bohužel, tyto požadavky prakticky vyloučily dosavadní koncepci ročenky v podobě tištěné knihy. Její rozsah v posledních letech narůstal tak, že bylo velmi obtížné uvádět data v konzistentním formátu a srovnatelné míře. Redukce tištěné části ročenky, ke které jsme přistoupili, proto není snahou oktrojovat její informační hodnotu či ušetřit na tisku, což mj. dokládáme tím, že celá ročenka vychází poprvé v historii v celobarevném provedení, které, doufáme, přispěje ke snazší orientaci v tabulkách. Data, která nyní tištěná verze ročenky uvádí, jsou ta, která považujeme za nejčastěji vyhledávaná. Jejich seznam vznikl zejména na základě připomínek a požadavků širšího kolektivu pracovníků Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, zejména pak pracovníků Štefánikovy hvězdárny. Tištěná verze ročenky byla pro větší srozumitelnost začínajícím uživatelům rozšířena o slovníček základních pojmů, které jsou v knize používány.

Přiložené CD však není jen pouhým „odkladištěm“ méně důležitých nebo méně často vyhledávaných dat. Při jeho tvorbě jsme se rozhodli dát důraz na uživatelsky přívětivé prostředí, které zájemci umožní data nalézt rychle, a navíc s požadovanou přesností. Digitální vydání ročenky umožňuje to, co tištěná verze z principu nabídnout nemůže – data v digitální části jsou proto výrazně rozsáhlejší, potřebné efemeridy jsou zde buď přímo počítány pro každý den, nebo je možno využít automatického tabulkového interpolátoru. Samozřejmostí je také (přibližný) přepočet časů východu či západu některých těles pro jiné než nominální souřadnice. To, co k dané sekci naleznete na CD navíc oproti tištěné verzi, je vždy vyznačeno v „bublině“ u každé kapitoly. Digitální vydání ročenky navíc umožňuje přenést celý její obsah na web, a tak ji můžete mít „po ruce“ vlastně všude, kde je dostupné připojení k síti.

Jsme si vědomi toho, že ne každý přechod k modernějšímu médiu musí být všem uživatelům příjemný. Věříme však, že těch, kteří budou s novou podobou ročenky spokojeni, je velká většina, a ti ostatní si na ni snad v brzké době zvyknou. Samozřejmě rádi uvítáme veškeré připomínky a návrhy na zlepšení či doplnění obsahu.

Hlavním tvůrcem nové podoby hvězdářské ročenky je Martin Fuchs, kterému patří obrovský dík za množství práce s návrhem a vývojem prostředí digitální ročenky i sazbu a grafickou úpravu její tištěné části. Děkuji také Lence Soumarové za pečlivé provedení korektur a cenné faktické připomínky k obsahu ročenky.

Poděkování samozřejmě náleží i autorům ročenky, v první řadě pak Janu Vondrákovi, který je autorem většiny uváděných dat. Jedná se o data a texty v kapitolách: Slunce, Soumraky, Měsíc a Zákryty planet a hvězd Měsícem a data pro kapitoly Planety, Zatmění a Trpasličí planety a planetky. Autorem textů ke kapitolám Kalendářní data a Zatmění je Tomáš Prosecký, autorem kapitoly Komety je Jiří Srba. Pavol Habuda je autorem sekce Meteory a kolektiv Petra Sobotky a Ladislava Šmelcera pod vedením Miloslava Zejdy připravil část věnovanou proměnným hvězdám (vzhledem k rozsahu uvedenou na CD). Autorem části slovníčku pojmů je Pavel Najser. Autorem textů ke kapitole Planety, části slovníčku pojmů a koordinátorem celého vydání je Jakub Rozehnal.

Publikace by nevznikla bez podpory vydavatele, Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, příspěvkové organizace Hlavního města Prahy, a také bez příspěvku Akademie věd ČR.

Ještě jednou tedy děkuji všem, kteří se, ať už autorsky nebo finančně, na vydání Hvězdářské ročenky 2011 podíleli, a umožnili tak pokračování její bezmála devadesátileté tradice. Věřím, že letošní ročník přinese svým uživatelům nejméně stejný užitek, jaký přinesla generacím amatérských i profesionálních astronomů a pozorovatelů před nimi.

Jakub Rozehnal,
Praha, září 2010