HR logo HR digitální vydání

Polárka

Tabulka Redukční veličiny pro hvězdy slouží k výpočtu zdánlivých poloh hvězd α', δ' ze středních poloh α, δ, vztažených k polovině daného roku, ze vzorců:

α' = α +f + [g sin (G + α) tg δ + h sin (H + α) sec δ]/15 + t μα

δ' = δ + g cos (G + α) + h cos (H + α) sin δ + i cos δ + t μδ .

Členy, obsahující veličiny f, g a G, vyjadřují vliv precese a nutace, členy s h, H a i vyjadřují vliv roční aberace a t značí čas v letech, uplynulý od poloviny roku. Vliv roční paralaxy, ohybu světla v gravitačním poli Slunce ani členy druhého a vyšších řádů nejsou v těchto vzorcích zahrnuty.

Zdánlivé polohy Polárky jsou uvedeny pro každý desátý den, pomocná tabulka pro její snadné vyhledání slouží k jednoduchému určení jejího azimutu a výšky nad obzorem. Azimut je tabelován přímo, jakožto funkce zeměpisné šířky pozorovatele φ a hodinového úhlu Polárky H - počítá se od severu na západ (pro H v intervalu 0–12h) či na východ (pro H v intervalu 12–24h). Veličina f pak slouží k výpočtu výšky Polárky nad obzorem z jednoduchého vzorce h = φ + f.

Podkapitoly: